قاب‌های بازیاب (ضعیف) فاز روی فضاهای هیلبرت حقیقی R^3 و R^4

Document Type : Research Paper

Authors

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه ولیعصر، رفسنجان، کرمان، ایران

10.22072/wala.2022.551435.1378

Abstract

    در این مقاله، ما نتایجی جدید در بازیابی ضعیف فاز توسط بردارها در فضاهای متناهی هیلبرت حقیقی
    $\mathbb{R}^2$،
    $\mathbb{R}^3$
    و
    $\mathbb{R}^4$
    ارائه خواهیم داد.  ابتدا مفهوم بازیابی ضعیف فاز توسط بردارها را به طور مفصل توضیح می‌دهیم و نشان می‌دهیم خانواده قاب‌های دو عضوی بازیاب ضعیف فاز در
    $\mathbb{R}^2$،
    در خانواده قاب‌های  دو عضوی در  
    $\mathbb{R}^2$
    چگال نیستند.  
    همچنین نشان خواهیم داد قاب‌های بازیاب ضعیف فاز در 
    $\mathbb{R}^3$
    همانند 
    $\mathbb{R}^2$
    فاقد هر گونه مضربی از بردارهای پایه استاندارد هستند.

Keywords