یک روش عددی بر مبنای ماتریس عملیاتی انتگرال کسری تابع مقیاس موجک دابیشز برای حل دسته‌ای از معادلات دیفرانسیل کسری

Document Type : Research Paper

Authors

گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

10.22072/wala.2022.549743.1368

Abstract

    معادلات دیفرانسیل کسری در مدل‌سازی پدیده‌های مختلف در اغلب شاخه‌های علوم نقش حائز اهمیتی دارند. در این مقاله، به کمک تعریف توابع شبه بلاک پالس، ماتریس عملیاتی انتگرال کسری برای توابع مقیاس موجک دابیشز معرفی و با استفاده از آن یک روش عددی برای حل دسته‌ای از معادلات دیفرانسیل کسری بیان می‌شود. هم‌چنین آنالیز خطا ارائه و کاربرد روش در دو مثال نشان داده می‌شود.

Keywords