مهتری توأم تعمیم یافته ماتریس های نرمال و نگهدارنده های خطی مهتری توأم

Document Type : Research Paper

Author

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش ریاضی محض، استان کرمان، ایران

10.22072/wala.2022.538419.1345

Abstract

    خانواده
    $(B_i)_{i=1}^m$
    را مهتر توأم خانواده
    $(A_i)_{i=1}^m$
    می‌نامیم هر گاه ماتریس تصادفی دوگانه
    $D$
    موجود باشد به طوری که
    $A_i=DB_i$
    برای هر
    $i=1,\ldots,m$.
    در این مقاله با کمک تعریف مهتری توأم رابطه مهتری را روی چندجمله‌ایهای ماتریسی تعریف می‌کنیم و سپس ساختار نگهدارنده‌های خطی مهتری توأم روی ماتریس‌ها و مهتری چندجمله‌ایهای ماتریسی را به دست می‌آوریم.
    برای بردارهای
    $x,y\in\mathbb{C}^n$،
    $y$
    را مهتر تعمیم یافته بردار
    $x$
    گوییم و می‌نویسیم
    $x\prec_{g} y$
    هر گاه ماتریس تصادفی دوگانه تعمیم‌یافته
    $D$
    موجود باشد به طوری که
    $x=Dy$.
    ثابت می‌کنیم ماتریس‌های تصادفی دوگانه تعمیم‌یافته در تناظر یک به یک با مجموعه تمام نگاشت‌های یکه و حافظ رد روی فضای ماتریسهای قطری است. در ادامه با کمک این حکم نتایج جالبی روی ماتریسهای به طور همزمان قطری شونده به دست می‌آوریم.

Keywords