قاب‌های بازیاب نرم و پایه‌های ریس بازیاب نرم

Document Type : Research Paper

Author

ایران، رفسنجان، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، گروه ریاضی.

10.22072/wala.2022.533116.1333

Abstract

این مقاله روی قاب های بازیاب نرم در فضاهای هیلبرت نامتناهی البعد متمرکز شده است و شرایط هم ارزی برای این قاب ها ارائه می دهد. همچنین نشان داده می شود پایه های ریس بازیاب نرم دقیقا همان پایه های ریس متعامد هستند و بطور خاص پایه های ریس بازیاب نرم یکه دقیقا همان پایه های متعامد یکه هستند. علاوه بر این نشان داده می شود که خاصیت بازیاب نرمی تحت آشفتگی پایا نیست.

Keywords