نگاشتهای مقدماتی روی عملگرهای بر فضاهای هیلبرت و قضیه فوگلد--پاتنم در رابطه با تبدیلات آلوثگ

Document Type : Research Paper

Author

گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری، استان خراسان رضوی، ایران

10.22072/wala.2022.139440.1319

Abstract

در این مقاله تعمیم تبدیل آلوثگ $\tilde{A}_{(f_1,f_2)}$ را برای عملگر نوعی $A$ که روی فضای هیلبرت $\mathscr{H}$ تعریف شده است را نسبت به دو تابع پیوسته $f_1$ و $f_2$ در نظر گرفته ایم و برای نگاشتهای  مقدماتی $\delta$ و $\Delta$ یک نوع قضیه فوگلد-پاتنام را مورد مطالعه قرار داده ایم. به طور خاص در بین نتایجی که به دست آورده ایم نشان داده ایم که اگر $(A,B)$ در شرط فوگلد-پاتنام صدق کند آنگاه $(\tilde{A}_{(f_1,f_2)},\tilde{B}_{(g_1,g_2)})$ نیز در آن صدق میکند.

Keywords