ضرب تانسوری قاب‌های با اضافی یکنواخت

Document Type : Research Paper

Authors

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، استان هرمزگان، ایران

10.22072/wala.2023.561279.1397

Abstract

    برای حل مشکلاتی که در کاربرد قاب در زمینه های مختلف علوم به وجود می‌آمدند انواع مختلفی از قاب معرفی شدند. به دلیل مشکلاتی مانند گم شدن یا جابجایی ضرایب قاب که در حین انتقال سیگنال اتفاق می افتاد قاب‌های با اضافی یکنواخت پدیدآمدند. ضرب تانسوری عنصر اصلی در پردازش سیگنال، به منظور گسترش روش‌های یک بعدی در فیلترگذاری و فشرده سازی صدا، به ابعاد بالاتر و استفاده از آنها در پردازش تصاویر است. در این مقاله، روشی برای ساختن قاب‌های با اضافی یکنواخت به کمک ضرب تانسوری قاب‌ها معرفی خواهد شد و به کمک معیار کمی حشو به مقایسه این روش با روش‌های دیگر ساختن قاب‌های با اضافی یکنواخت که بر اساس اجتماع قاب‌ها بیان شده است، ارائه می شود.

Keywords