همریختی‌های پیوسته روی GL_2(C)

Document Type : Research Paper

Authors

1 گروه ریاضی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22072/wala.2022.548476.1364

Abstract

    فرض کنید  $\mathbb{GL}_{2}(\mathbb{C})$  گروهِ ماتریس‌های وارون‌پذیر $2 \times 2$ روی میدان مختلط همراه با عمل ضرب معمولِ ماتریس‌ها باشد. دراین مقاله، فرم عمومی همه همریختی‌های پیوسته روی $\mathbb{GL}_{2}(\mathbb{C})$ تعیین شده است. همچنین به عنوان نتیجه‌ی قضیه‌ اصلی، فرم عمومی همه یکریختی‌های پیوسته روی $\mathbb{GL}_{2}(\mathbb{C})$ مشخص شده است.

Keywords