طرح نهان‌نگاری تصویر بهبودیافته ترکیبی در حوزه قیچک و موجک

Document Type : Research Paper

Authors

1 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22072/wala.2018.80226.1154

Abstract

نهان‌نگاری یکی از بهترین روش‌های تامین حفاظت از حق‌نشر و اعتبارسنجی محتواهای چندرسانه‌ای می‌باشد. در این مقاله یک طرح ترکیبی با استفاده از تبدیل‌های موجک و قیچک گسسته در کنار روش تجزیه ماتریسی مقادیر تکین ارائه شده است. به‌منظور امنیت بیشتراز نگاشت آرنولد جهت رمزگذاری استفاده می‌شود. بررسی نتایج و مقایسه آن‌ با روش‌های دیگر نشان‌ می‌دهد که این روش توانسته است علاوه بر تامین شفافیت، در برابر طیف گسترده‌ای از انواع حمله‌های هندسی و پردازش تصویری مقاوم باشد.  

Keywords


[1]  م. مردانپور, م. ع. زارع چاهوکی و ح. جوانشیری، مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل‌های توسعه‌یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه‌گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی،
[2] B. Li, Ch. Tang, X. Zhu, Y. Su and W. Xu, Shearlet transform for phase extraction in fringe projection profilometry with edges discontinuity, Optics and Lasers in Engineering, 78 (2016), 91-98.
[3] M. Mardanpour and M.A. Zare Chahooki, Robust hybrid image watermarking based on discrete wavelet and Shearlet transforms, arXiv:1603.09396 [cs.MM]}, 2016.
[4] M. Mardanpour  and M.A. Zare Chahooki, Robust transparent image watermarking with Shearlet transform and bidiagonal singular value decomposition, AEU-International Journal of Electronics and Communications, 70(6) (2016), 790-798.
[5] R.  Mehta, N. Rajpal and V.P. Vishwakarma, LWT-QR decomposition based robust and efficient image watermarking scheme using Lagrangian SVR, em Multimedia Tools Appl., 75(7) (2016), 4129-4150.
[6] S.  Roy  and A.K. Pal, A robust blind hybrid image watermarking scheme in RDWT-DCT domain using Arnold scrambling, Multimedia Tools Appl., 76(3) (2017), 3577-3616.
[7] ShearLab, version1.1, http://www.shearlab.org/software, 2017.
[8] S. Singh, R.V. Singh, R. Singh and M.K. Singh, Hybrid semi-blind image watermarking in redundant wavelet domain, Multimedia Tools Appl., 76(18) (2017), 19113-19137.
[9] L. Sun, J. Xu, Sh. Liu, Sh. Zhang, Y. Li and Ch. Shen, A robust image watermarking scheme using Arnold transform and BP neural network, Neural Comput. Appl., (2016), 1-16.
[10] H. Tsai, Y. Jhuang and Y. Lai, An SVD-based image watermarking in wavelet domain using SVR and PSO, Applied Soft Computing, 12(8) (2012), 2442-2453.
[11] X. Wang, Y. Liu, H. Xu, A. Wang and H. Yang, Blind optimum detector for robust image watermarking in nonsubsampled shearlet domain, Inf. Sci., 372 (2016), 634-654.