Keywords = میانگین هندسی ماتریسی
نامساوی پوپویچی برای توابع ماتریسی با توان منفی

Volume 5, 3 (Special issue), 2019, Pages 81-94

محسن کیان; حامد نجفی; محسن رستمیان دلاور