قابها روی فضاهای باناخ- p خواص جدید نگاشتهای بدست آمده توسط

Document Type: Research Paper

Authors

1 Faculty of Science, Urmia University of Technology, Urmia, Iran.

2 University of Maragheh

10.22072/wala.2019.108140.1225

Abstract

قابها-p
روی فضاهای باناخ توسیع مستقیمی از قابها روی فضاهای هیلبرت می باشند. برخلاف انواع دیگر قابها، نگاشت
-قابها به دلیل خطی نبودن نگاشت دوگانی، خاصیت خطی و عملگری خود را از دست داده و مانند یک نگاشت غیر خطی -p
قاب مانند -pقابها خواصی از نگاشت -p به دوگان آن عمل می کند. در این مقاله با گذاشتن شرایطی روی X از فضای باناخ
،$T^{\perp}$با الحاق عملگر U بطور ضعیف پیوستگی، یکنوایی و وادارنده بودن بررسی می شود. همچنین با ترکیب عملگر تجزیه
خواص فزایندگی و طولپایی عملگر
$U(T^{\perp})^{*}$‎
بررسی می شود

Keywords