Author = ��������������, ��������
قاب‌های تلفیقی در هم تنیده و برخی ویژگی‌های آن‌ها در فضاهای هیلبرت

Volume 4, 3 (Special issue), 2018, Pages 23-43

اصغر رحیمی; زهرا صمدزاده; بیاض دارابی