Author = Avazzadeh, Hosein
On a New G-Frame and Duality

Volume 5, Issue 1, 2018, Pages 1-9

Reihaneh Raisi Tousi; Rajab Ali Kamyabi Gol; Hosein Avazzadeh