عملگرهای نیم‌تصادفی‌ دوگانه و کاربرد آن در فیزیک کوانتوم

Document Type: Research Paper

Authors

1 ِDepartment of Mathematical Sciences, Isfahan University of Technology

2 Department of Mathematical Sciences, Isfahan University of Technology

10.22072/wala.2019.108412.1226

Abstract

مسئله انتقال درهم‌تنیدگی در نظریه اطلاعات کوانتومی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از آنجا که در سال های اخیر نظریه احاطه‌سازی به عنوان ابزار قدرتمند ریاضیات در ساده کردن پیچیدگی فیزیک کوانتوم نقش مهمی را ایفا کرده است، این مقاله با هدف بررسی مسئله انتقال کوانتومی پس از معرفی عملگرهای نیم‌تصادفی دوگانه به عنوان تعمیمی از ماتریس‌های تصادفی دوگانه و بررسی ارتباط آن‌ها با احاطه‌سازی روی فضای
‎$l^1$‎
و مشخصه‌سازی آن‌ها و همچنین معرفی سه فرم از عملگرهای خطی نگهدارنده که جدای از تفاسیر کوانتومی در نظریه احاطه سازی در بُعد نامتناهی حائز اهمیت است تدوین شد. از دیگر اهداف این مقاله آشنا کردن علاقمندان علوم ریاضی و فیزیک کوانتوم به زبان مشترک این دو علم است.

Keywords