موجکهای چبیشف برای حل عددی معادلات انتگرال تصادفی ولترا با روش کمترین مربعات

Document Type: Research Paper

Authors

1 Department of Mathematics, University of ًQom, Qom, Iran

2 Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran.

3 Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran

10.22072/wala.2019.102484.1216

Abstract

این مقاله با استفاده از موجک چبیشف و روش کمترین مربعات، یک روش تقریبی برای حل معادله انتگرال ایتو-ولتراارائه می دهد. معادله انتگرال ایتو-ولترا با روش کمترین مربعات به وسیله موجک چبیشف به یک دستگاه معادلات خطیتبدیل می شود که آنالیز خطای روش پیشنهادی، ارائه شده و سرعت همگرایی نیز اثبات شده است. همچنین مثال هایعددی میزان دقت و کارآمدی این روش را نسبت به روش ماتریس عملیاتی تصادفی نشان می دهند.

Keywords