دنباله ها و شرایط معکوس‌پذیری عملگر ضربی سازs-g-

Document Type: Research Paper

Author

10.22072/wala.2019.101592.1215

Abstract

نظریه قاب یکی از موضوعات تحقیقاتی ریاضی است که در دهه‌های اخیر در حل مسائل مختلف کاربردی و شاخه‌های مرتبط با ریاضیات به عنوان یک ابزار دقیق و کارآمد مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا، مطالعه عملگر‏ ضربی‌ساز که نقش بسزایی در موارد فوق دارد‏، اهمیت یافته و در این صفحات مورد هدف می‌باشد. این مقاله به ارائه‌ی شرایط کافی برای معکوس‌پذیری عملگر ضربی‌ساز متناظر با $‎s‎$‎‎‏-‎$‎‎‎g‎$‎‎‎-قاب‌ها، $‎s‎$‎‎‏-‎$‎‎‎g‎$‎‎‎-پایه‌های ریس و $‎s‎$‎‎‏-‎$‎‎‎g‎$‎‎‎-پایه‌های متعامد یکه پرداخته و ضابطه عملگر معکوس آن را مطرح می‌نماید. سپس، با توجه به رابطه $‎s‎$‎‎‏-‎$‎‎‎g‎$‎‎‎-قاب‌ها وقاب‌های توسیع یافته، سعی در بررسی شرایط فوق برای معکوس‌پذیری عملگرضربی‌ساز و به‌دست آوردن ضابطه معکوس آن می‌نماید.

Keywords