بهبودهایی از نامساوی های توابع محدب هندسی برای عملگرها

Document Type: Research Paper

Authors

1 Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, I.R.Iran.

2 Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

3 Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, I.R.Iran

4 Department of Mathematics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Islamic Republic of Iran

10.22072/wala.2019.95170.1200

Abstract

در این مقاله، تظریفی از تابع محدب هندسی ارائه که به کمک آن چندین نامساوی شناخته شده از توابع محدب هندسی بهبود داده شده‌ است. در پایان نیز نامساوی‌های بدست آمده برای توابع محدب هندسی عملگری توسیع داده شده است. نیز نامساوی‌های بدست آمده برای توابع محدب هندسی عملگری توسیع داده شده است.

Keywords