هم ارزی تعمیم مسئله ‍‍پائولسن در نظریه عملگرها

Document Type: Research Paper

Authors

1 Vali-e-Asr university

2 Department of Mathematics, Faculty of mathematical Sciences, Vali-e-Asr Universisty of Rafsanjan, Rafsanjan. Iran.

10.22072/wala.2018.90523.1187

Abstract

مسئله پائولسن در نظریه قاب ها مبنی بر یافتن نزدیک ترین قاب پارسوال هم نرم به یک قاب نزدیک به پارسوال بودن و نزدیک به هم نرم بودن از مسائلی است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.برخی تلاش کرده اند با یافتن مسائلی هم ارز با آن، از طریق حل آن مسائل، پاسخی برای مسئله پائولسن پیدا کنند.تعمیم هایی از این مسئله هم ارائه شده است. در این مقاله با استفاده از برخی مفاهیم جدید، تعمیم دیگری از این مسئله ارائه شده و نشان داده شده است که این مسئله هم ارز مسئله ای دیگر در نظریه عملگرهاست

Keywords