نمایش انتگرال‌پذیر مربعی روی فضای همگن از گروه حاصل‌ضرب نیم‌مستقیم

Document Type: Research Paper

Author

10.22072/wala.2019.90496.1186

Abstract

در این مقاله‏، ابتدا نمایش‌های انتگرال‌پذیر مربعی از فضاهای همگن نسبت به اندازه پایای نسبی معرفی می‌شود. سپس شرط لازم و کافی برای انتگرال‌پذیر مربعی از گروه حاصل‌ضرب نیم‌مستقیم و فضای همگن این گروه‌ها نشان داده می‌شود. بنابراین ارتباط بین موجک‌های پذیرفتنی از این گروه‌ها و فضای همگن آن‌ها ارئه ‏‎‎‏می‌گردد.

Keywords