‏به‌کارگیری موجک چبیشف‏ نوع دوم در حل عددی معادلات انتگرال فردهلم خطی فازی نوع دوم

Document Type: Research Paper

Authors

گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22072/wala.2019.88855.1180

Abstract

در این مقاله‏، حل عددی معادلات انتگرال فردهلم فازی نوع دو‏م با به‌کارگیری موجک چبیشف‏ نوع دوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از بیان تعاریف مقدماتی مرتبط با معادلات فازی و نیز ویژگی‌های اولیه موجک چبیشف‏ نوع دوم‏، فرم پارامتری معادلات انتگرال فردهلم فازی نوع دو‏م‏، که در واقع دستگاهی از معادلات انتگرال فردهلم خطی در حالت غیرفازی است را معرفی می‌نماییم. سپس با به‌کارگیری موجک چبیشف‏ نوع دوم و به روش گالرکین‏، معادله انتگرال فازی را به دستگاهی از معادلات جبری خطی تبدیل می‌نماییم. نهایتا پس از حل این دستگاه‏، تقریبی از جواب معادله انتگرال فازی به‌دست می‌آید. با ارائه چند مثال عددی‏، دقت روش را مورد بررسی قرار داده و مقایسه‌ای از نتایج به‌دست آمده با نتایج ارائه شده در سایر مقالات انجام می‌دهیم.

Keywords