یک روش جدید موجک-گلرکین برای حل معادلات با مشتقات جزئی مرتبه اول

Document Type : Research Paper

Authors

1 Shiraz University

2 Shiraz Payame Noor University

10.22072/wala.2021.534144.1335

Abstract

روش موجک- گلرکین یک ابزار قوی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی است. هدف اصلی این مقاله، ترکیب روش تفاضلات متناهی و روش موجک- گلرکین برای حل بعضی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه اول می‌باشد. همچنین نشان می‌دهیم این روش برای جواب های تحلیلی چنین معادلاتی می تواند مفید باشد.

Keywords