مثلثی‌سازی بلوکی و جبرهای حقیقی سادۀ ماتریس‌های عددی

Document Type : Research Paper

Authors

1 University of Golestan

2 Department of Mathematics, Golestan Uiversity, Gorgan, Iran

10.22072/wala.2021.527624.1325

Abstract

منظور از یک ماتریس عددی ماتریسی با درایه‌های حقیقی، مختلط، یا کواترنیونی است. در این مقاله همزاد قضیۀ آشنای مثلثی‌سازی بلوکی را برای جبرهای حقیقی ماتریس‌های عددی ارائه و ثابت می‌کنیم. از این رهگذر، نتایجی چند از این قضیه در ارتباط با جبرهای حقیقی ساده و همچنین نیم‌گروه‌های ساده با طیف حقیقی را  ثابت می‌کنیم. 

Keywords