ارتقاپذیری در جبرهای عملگری

Document Type : Research Paper

Authors

1 School of Mathematics, Statistics and Computer Science, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University, Tehran, Iran

10.22072/wala.2021.521020.1315

Abstract

در این نوشتار سعی بر آن داریم تا با معرفی قضایایی  که درون مایه یکسانی دارند به معرفی نظریه ارتقاپذیری بپردازیم و نشان دهیم که این ایده در جبرهای عملگری و نظریه عملگرها تا چه حد قابل استفاده و تعمیم است. پس از آن به معرفی قضایا و تعمیم ‌برخی از آن‌ها می‌پردازیم و به وجود ایده اثبات یکسانی برای این دست از قضیه‌ها اشاره می‌نماییم.

Keywords