بررسی $K$-قاب‌های پیوسته درهم‌تنیده در فضاهای هیلبرت

Document Type : Research Paper

Authors

1 Department of Mathematics, Faculty of Tabriz Branch Technical and Vocational University (TVU) East Azarbaijan, Iran

2 Department of Mathematics, Faculty of Tabriz Branch, Technical and Vocational University (TVU), East Azarbaijan, Iran.,

10.22072/wala.2021.139495.1309

Abstract

در این مقاله، قاب‌های پیوسته درهم تنیده برای عملگرها یا به‌اختصار، $K$-قاب‌های پیوسته درهم تنیده معرفی و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در ابتدا یک نتیجه مفید برای تولید این قاب‌ها معرفی می‌کنیم و سپس آنها را با تأثیر یک عملگر کراندار مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدلیل  کاربرد اساسی و مفید انواع قاب‌ها در بازگرداندن برخی اطلاعات حذف شده در مباحث مربوط به انتقال داده‌ها،  انتهای مقاله را اختصاص به شرایط استقرار قاب تحت حذف عده‌ای از اعضای فضای اندازه قرار داده و خواهیم دید که این موضوع با 
$K$-قاب‌های گسسته می‌تواند در ارتباط باشد.

Keywords