خواصی از عملگرهای با برد بسته و عملگرهای نرمال در $C^*$-مدول هیلبرت

Document Type : Research Paper

Authors

1 Department of mathematics, Faculty of mathematics sciences and statistics

2 birjand university of technology

10.22072/wala.2021.129902.1292

Abstract

هدف این مقاله، تحقیق در  مورد  عملگرهای مدولی با برد بسته در $C^{*}$-مدول هیلبرت است. ما شرایطی که تحت آن قانون مرتب معکوس برای عملگرهای مدولی با برد بسته و تصاویر مدولی برقرار است را ارائه می‌کنیم. هم‌چنین نشان می‌دهیم که برای دو عملگر مدولی $A$ و $B$ با برد بسته، اگر 
            $BA=0$
            آن‌گاه
            $A^\dagger B^\dagger =0$.
     به‌علاوه شرایط جدیدی برای مشخص‌سازی عملگرهای مدولی نرمال در $C^{*}$-مدول هیلبرت ارائه می‌دهیم. 

Keywords