مدل نرمی برای مدار یکانی ماتریس‌های تحویل‌ناپذیر

Document Type : Research Paper

Author

Department of Mathematics, Payame Noor University, P.O. Box 19395-3697 Tehran, Iran.

10.22072/wala.2021.129824.1290

Abstract


در این مقاله، یک مدل نرمی برای مدار یکانی ماتریس تحویل‌ناپذیر 
$x$
بر حسب
نرم چندجمله‌ای‌های خطی و ماتریس مقدار به‌دست می‌آوریم. همچنین ثابت می‌کنیم 
مدار یکانی ماتریس تحویل ‌ناپذیر 
$x$،
مجموعه‌ی تمام ماتریس‌های 
$z$
است که نرم 
چندجمله‌ای ماتریس مقدار و از درجه‌ی یک بر حسب ماتریس 
$x$
با نرم 
چندجمله‌ای ماتریس مقدار و از درجه‌ی یک بر حسب ماتریس 
$z$
برابر باشد. 

Keywords