تعامد متساوی‌الساقین یکانی از نوع هرمیت-هادامارد در فضاهای نرمدار

Document Type : Research Paper

Author

گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران

10.22072/wala.2020.124373.1278

Abstract

در این مقاله با استفاده از مفهوم تعامد متساوی‌الساقین از نوع هرمیت-هادامارد (تعامد (HH-I و نسخۀ یکانی آن در فضاهای نرمدار حقیقی، مشخصه‌سازی‌ جدیدی برای فضاهای ضرب داخلی به‌دست می‌آوریم. در واقع، یک شرط لازم و کافیِ ضعیف‌تر از همگن بودنِ تعامد HH-I  در فضای نرمدار حقیقی و حداقل 3-بعدی $X$ به‌دست می‌آوریم که تحت آن، نرم $X$ از یک ضرب داخلی القا می‌شود.

Keywords