Keywords = Zero Lie product determined Banach algebra
A note on zero Lie product determined nest algebras as Banach algebras

Volume 8, Issue 1, 2021, Pages 1-6

Hoger Ghahramani; Kamal Fallahi; Wania Khodakarami